gallery/3_fara
Obstarávania

Najnovšie informácie o verejných obstarávaniach podľa zákona č. 343/2015 Z. z.

gallery/sam_3663

Podľa zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. podľa podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok:

NKP č.11 728/1 „Remeselnícky dom“ Ratková

Popis prác k domu č.súp. 164 na parcele registra „C“ parc.č. 90 LV. č. 500:

všetky drevené konštrukcie strechy treba skontrolovať, zničené alebo poškodené časti vymeniť. Vymeniť strešnú krytinu. Namontovať poplastované odkvapové plechy. Následne treba namontovať rýny a zvody dažďovej vody.

Opravy drevených konštrukcií krovu 27,91 m2
Výmena strešnej krytiny 100 m2
Dodávka a montáž okapových plechov 23 mb
Dodávka a montáž rýn RŠ -33 128,40 mb
Dodávka a montáž dažďových zvodov priemer 110mm 25 mb
Dodávka a montáž kotlíkov 4 ks

Ponuky môžete zaslať poštou na adresu uvedenú v sekcii Kontaky do 30.09.2017.

 

OZ Naša Ratková realizovala v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky projekt na obnovu národnej kultúrnej pamiatky „Remeselnícky dom“ Ratková pod č.zmluvy MK-3624/2017/1.1

Pripravujeme

„Remeselnícky dom“ Ratková