gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

REPIŠTIA - OKIENKO
1. Charakter a cieľ


Využívame túto modernú formu komunikácie na oslovenie členov aj nečlenov OZ
a všetkých tých, ktorí žijú, alebo voľakedy žili v Repištiach, chodili tam k starým rodičom,
príbuzným, známym. Dúfame, že dajú o sebe vedieť všetci tí, ktorí žijú aj mimo, ale stále
sa cítia tak trochu Repišťania.
Táto malá malebná dedinka, obklopená krásnou prírodou, žila stáročia so svojimi
obyvateľmi vlastným bohatým kultúrnym životom. Hoci sa tu nenachádzajú paláce, honosné
stavby a vzácne kultúrne pamiatky, má stáročnú históriu, svoje symboly, „Bialú túrnišku“,
„Žläbok“, „Dvoršok“.
Dediny sa do roku 1963 vyvíjala samostatne, ale ako uvádza Pamätná kniha obce
Ratková: „5. októbra zlúčili sa aj politicky Ratková – Repištia v jednu obec Ratkovú. Repištia
ako časť Ratkovej dostáva úradný názov Ratková osada Repištia. /Osada Repištia je v knihe dopísané
ceruzkou /.
Od tohto dátumu sú Repištia súčasťou Ratkovej a históriu píšu spoločne s viacerými
pomenovaniami: osada, časť, dvojdedina, Ratková – Repištia, dvojdedinka Ratková –
Repištia, /uviedol to v roku 2014 v Predslove ku  knihe – Naši básnici z ratkovskej domoviny autor pán Bobák st. Ľ./., miestna časť
Repištia. V úradných listinách v súčasnosti nie sú už ani tie prívlastky, ostáva len Ratková. Z
Repišťanov sa stali úradne Ratkovania.
A ako sa skutočne cítili a cítia? Určite nám dá za pravdu staršia generácia
šesťdesiatnikov, sedemdesiatnikov a starších, ktorí vyrastali ako Repišťania, a žili dlhé roky
ako Ratkovania, že v srdci ostali ďalej Repišťania.
Je málo prameňov, publikácií a spracovaných informácií o dedine. Tie, z ktorých sa dá
čerpať uverejníme v Čriepku – Pramene a zdroje poznania.
Z dávnej minulosti dediny ostalo v zemi ešte veľa neobjaveného, v archívoch
nepreštudované a nespracované písomné pramene, v domoch na povalách v starých kufroch a
truhliciach listiny, vyblednuté fotografie. Čakajú, aby vydali svoje svedectvo... To všetko
uverejnené aj na tejto stránke, prehĺbi naše poznanie a obohatí život. Na starých zabudnutých
fotkách je možné spoznať aj seba, rodičov, starých rodičov a známych. Oživia sa tak určite
spomienky, veď: „ Život v spomienke znamená žiť dvakrát“. /Marcus Valerius Martialis/
Predstavme si našu dedinku ako nádhernú žiarivú čašu, ktorá sa modelovala stáročia,
vďaka panenskej prírode, čistému vzduchu, pramenistej vode, poctivému pracovitému životu
obyčajných ľudí, ich príbehov a skutkov, ich múdrosti a lásky. Ľudia ju milovali, mnohí ostali
žiť v Repištiach až do konca života. Bolo to tu niečo trvalé, nemenné. Deti sa rodili, starší
odchádzali snívať svoj večný sen na koniec dediny.
Čaša žiarila a tešila svojou krásou všetkých. Potom sa niečo, v druhej polovici 20.
storočia zmenilo, narušilo kolobeh života dediny. Mladí odchádzali na štúdiá a mnohí sa viac
nevrátili. Ubúdalo pracovných príležitostí, práca sa hľadala v okolitých mestách. Neboli tak
časté stretnutia, kultúrne a spoločenské podujatia boli zriedkavejšie, dedina upadala.
Samozrejme, že Ratková /spádová obec/ žila inak. /My si na tomto mieste všímame viac Repištia./
Spomeniem vtipnú poznámku starej priateľky z detstva, ktorá sa po mnohých rokoch
chcela vrátiť do rodičovského domu. Sprevádzala dcéru, ukazujúc jej domy spomínala na
ľudí, ktorých poznala v mladosti. Povedala mi s údivom: „Neverím vlastným očiam, kde sú tí
ľudia? Dedina vyzerá tak, akoby všetkých naraz uniesli Mimozemšťania“. Jej prekvapený
výraz a gesto rúk vyvolal u mňa najskôr úsmev, ale potom smútok a túžbu aspoň na chvíľu
vrátiť všetkých tých, nám tak vzácnych „unesených Mimozemšťanmi“, späť do Repíšť. Môcť
sa s nimi zasmiať, „zašvakač“, načerpať novú silu z ich múdrosti, humoru, jednoduchého, ale
tak bohatého života.
Naša žiarivá čaša strácala dávne kúzlo, bledla a postupne sa rozpadla na mnoho
malých čriepkov roztrúsených po svete. Dedina sa ďalej menila a na prelome milénia stálych

obyvateľov bolo veľmi málo. Nahradili ich niekoľkí „chalupári“ a posledné roky v
prestavaných domoch žijú noví majitelia. Potešiteľné je, že dedina stále žije a pribúdajú aj
najmladší spoluobčania.
Chceme spoločne tvoriť toto Okienko Repištia. Každý, kto má a chce niečím
obohatiť danú tému, prispeje svojím názorom, nápadom, alebo kritikou, obohatí tak aj iných
čitateľov.
Okienko je otvorené príspevkom a diskusii z rôznych oblastí života tejto dedinky –
dávnej histórie, kultúry, krásnej prírody, tradícií a hlavne života obyčajných ľudí, ich rodín.
Snažme sa nezabudnúť na nikoho kto tu žil. Vyhľadajme spolu to, čo ešte nebolo nájdené
a spracované, doplňme už to napísané. Vymieňajme si informácie, kontaktujme sa,
zaspomínajme na chvíle, ktoré v nás zanechali trvalo niečo nezabudnuteľné.
Okienko je pootvorené aj pre ostýchavejších, menej technicky zdatných. Stačí dať
o sebe vedieť, kontaktovať nás a  vaše „bohatstvo“ sa môže sprostredkovať pre ostatných.
Naši predkovia nám zanechali svoje dedičstvo, a my, ďalšie generácie, sme povinní,
nielen ho zachrániť, ale aj zveľadiť a prenechať našim potomkom.
Pozbierajme tie malé čriepky z dávnej krásnej čaše - Repíšť, pokúsme sa poskladať ju,
aby sme sa mohli znova kochať jej krásou nielen my, ale všetci, ktorí majú Repištia v srdci.
„Pohľad na to, čo je v prírode a umení krásne, vzbudí spomienky na tých, ktorých milujeme“ /Stendhal/
2. Čriepky:
2.1. Pramene a zdroje informácií
2.2. Minulosť
2.2. Obyvatelia a ich domy
2.4. Repištia a ja
2.5. Kultúra
2.6. Príroda
2.7.  Súčasnosť – aktuality
Zoznam priložených fotografií a obrázkov
Obr. 1.- Pečatidlo obce Repištia z rokov 1820 -30 /Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote ev. číslo
H 12509 -2561/
Obr. 2.- Sýpka rod. Janšovej s fragmentmi obecného erbu lemeša a čeriesla
Obr. 3.a., b.- Dedina Repištia
Obr. 4.- Zvonica „Bialá túrniška“
Obr. 5.- Veža – symbol dediny, 1869 pristavaná ku škole
Obr. 6. a., b.- Prameň – „Žläbok“
Obr. 7.- Ruiny obecnej pastírne za dedinou
Obr. 8.- a., b., c., d., e., f.- Námestie „Dvoršok“ /fotografie z Prvého stretnutia Repišťanov v r.1990/
Obr. 9.- a., b. Vrch – Železník
Obr. 10.- Pohľadnica Repíšť, vydaná v r. 2002 / pri príležitosti vydania publikácie Z histórie
obce Repištia, Roveň Rožňava, 2002, Gallo, Ján, Ing. /