gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

V tejto časti sa pokúsime zmapovať obyvateľov domov žijúcich v Repištiach v určitých
časových úsekoch minulosti. Najstaršie obdobie je potrebné preskúmať na základe archívnych
písomných prameňov, čo si vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Nemáme vedomosti o takomto
spracovanom a publikovanom dokumente. Môžeme sprístupniť už známe skutočnosti
a doplniť o spomienky našich starých rodičov a rodičov.
Dedina sa mení, prichádzajú sem ľudia aj z iných oblastí, ktorí nepoznajú minulosť dediny.
Zaujímavé je poznať históriu toho ktorého domu, a aj to, akí ľudia s akými príbehmi a osudmi
v ňom žili. Očakávame príspevky od všetkých, aj dávno v Repištiach nežijúcich, ktorí chcú
zachovať pamiatku na svojich predkov a zanechať tak aj stopy o svojej existencii – svojim
potomkom.
Dajte o sebe vedieť!
Informácie sú citované zo vzácneho dokumentu - Pamätná kniha obce Repište od roku
1933. Kroniku písal vtedajší správca – učiteľ v Repištiach Ján Matejka, funkcie sa ujal sa 1.
októbra 1933. O tomto dokumente sa zmienime podrobnejšie v časti Pramene a zdroje
poznania. Informácie sú prebraté doslovne, s.3,4
Majitelia domov v r.1933
„V r. 1933 boli títo majitelia domov. Menovaní budú od s. v. konca dediny, počnúc obecnou
pastiernou.
Pastiereň je obecný majetok, býval v nej vtedajší pastier Martin Palic.
Na pravej strane potoka bývali nasledovní: Daniel Mikulaj st. a jeho syn Ján, Ján Kováč,
Mária Kováčová, Jurajová, Ján Keder, Štefan Raška, Haviar Izák, želiar v dome Emílie
a Eleny Janšovej, Brezňanovej, Ondrej Barčiš, Ondrej Fakla ml v dome Jána Kováča
a Ondreja Fakla st, Samuel Fakla mal dve budovy, Ján Nemoga st, Ondrejová Nemoga,
Danielová Havaš, Michalová Gallo, Štefan Čelényi, Jánová Čipka, Judita Mázorová, za J.
Čipkovou Ján Janšo, Kaliak, Hamlíková Judita, Ondrejová Gallo , Pavel Fakla v dome Emílie
Šimonidesovej, Pavel Hrnčiar, Ján Bradovka, Králik, Cubo Ondrej v dome Jána Bradovku st.,
Samuel Haviar, Emília Janšová, turčian, Jánová Janšo, Ondrej Konček, v kožiarni Samuela
Haviara; Ondrej Hamlík na briešku, Daniel Bystrán, Emília Šibalová, obchodníčka, v dome
Júlie Braerovej, Martin Janšo, Samuel Janšo, Daniel Janšo, Pavel Janšo, títo traja predošlí
v jednom dome, Daniel Janšo, Károlová Homola, Martin Pazdúr a Juraj Pazdúr v jednom
dome, Pavel Jamrich, Ondrej Nemoga, Ján Pazdúr, Ondrej Fakla st.,Karol Bradovka, Ján
Šmidek, Ondrej Šmidek, Jánová Čáky, Ján Konček st.,Ondrej Konček st., Judita Jamrichová
a Samuel Ján Jamrich, v jednom dome, Samuel Keder, Daniel Mikulaj ml., Pavel Pazdúr, Ján
Fakla Kováč, Juraj Janšo; na prostriedku školská budova s vežou, obývajúci spr. učiteľ Ján
Matejka.“ 1
„Roku 1930, 1. decembra napočítané bolo v obci v 45 domoch 230 obyvateľov, z nich 110
mužských a 120 ženských osôb. Dľa náboženstva 223 ev.a.v.a 7 katolíkov. Rodín bolo 52.
Značná časť obyvateľstva živí sa roľníctvom, čiastka remeselná a pracuje v železných baniach
na Železníku a v Sirku. Zo živnostníkov sú 1 kolár, 7 obuvníkov, 6 tesárov, 1 miešaný obchod,
12 murárov z nich 2 majstri, a jeden stolár“. 2 /škoda, že kronikár nebol presnejší a nezanechal nám aj mená
remeselníkov/.
1 Pamätná kniha obce Repište, str.3, 4
2 Pamätná kniha obce Repište, str.6, 7