gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

Je potešiteľné, že v poslednom období sa záujem o históriu obcí a života jej niekdajších
obyvateľov prehĺbil. Niektorí rodáci svoje poznatky a dlhoročný výskum publikovali
v časopisoch a aj knižne. Tieto cenné tituly sú určené nielen obyvateľom obce, ale aj širokej
verejnosti, lebo obsahujú cenné informácie, doteraz neprebádané a nezverejnené. Všetkým
autorom patrí za ich prínos náš veľký obdiv a vďaka.
Publikácie týkajúce sa obce Ratková boli priebežne na oficiálnej stránke obce predstavené
a hodnotené. Sú veľmi cenným zdrojom aj pre poznanie minulosti Repíšť. Žiaľ, mnohé
archívne písomné pramene zo stredoveku a novoveku, týkajúce sa konkrétne Repíšť, ešte len
čakajú na prebádanie. Aj svedectvo najstarších dôb leží hlboko v zemi, lebo tu ešte nebol
prevedený archeologický výskum.
Uvedieme tu len niektoré písomné zdroje, mnohé týkajúce sa škôl, cechov, záujmových
organizácií a inštitúcií Ratkovej sa týkali aj Repíšť. Spoločne zoznam určite doplníme.
Štátny okresný archív v Rimavskej Sobote v súpise archívnych fondoch a zbierkach uvádza
napr:
- Obec Repištia ,1832-1851, 0,06 bm
- XXV 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 -1990
- XXV 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 - 1990
- Miestny národný výbor v Repištiach, 1955- 1960, 0,11 bm.
- Národná škola v Repištiach, 1859 -1953, 0,15 bm
- Miestny odbor č. 152 Jednoty evanjelických žien v Repištiach, 1935- 1949, 0,08 bm
- Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 1827 -1895
- Listiny týkajúce sa sčítania obyvateľov v „ Possesio Repas“ z roku 1715
- Urbár a listiny z čias Márie Terézie -1773
Kroniky:
Školská kronika Ev.a. v. škola v Repišti / vedená od r. 1923 do zlúčenia škôl r. 1950
učiteľom Jánom Pánikom /
Pamätná kniha obce Repište/ vedená od roku 1933 do 1949 učiteľom Jánom Matejkom/
Pamätná kniha obce Ratkovej / vedená od roku 1932 notárom Teodorom Krokavcom
a od r. 1935 učiteľom ev.a.v. ľudovej školy v Ratkovej
Ondrejom Gallayom /
Regionálne publikácie:
Z histórie obce Repištia, Roveň Rožňava, 2002, Gallo, Ján, Ing.
Moje memoáre, Roveň Rožňava, 2010, Gallo, Ján, Ing.
Poľovnícke reminiscencie z Ratkovskej doliny, Roveň Rožňava, 2008, Gallo Ján, Ing.
Literárna štafeta poľovníckych spomienok, Roveň Rožňava, 2009, Gallo, Ján, Ing.
Poľovnícka spoločnosť Ratková, Roveň Rožňava, 2012, Gallo, Ján, Ing.
Ratková v premenách času a spomienkach, Multi Print, s.r.o, Košice,2013, Bobák,st.,Ladislav, Ing.
Naši básnici z ratkovskej domoviny, Košice, 2014, Bobák st., Ladislav, Ing.
Regionálne časopisy a www stránky: www.majgemer.sk, www.kgbacikovia.vebsnadno.cz
Obzor Gemera