gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

Poznámky pozornej čitateľky Kiričenkovej Svetlany k 1.vydaniu knihy „Ratková
v premenách času a spomienkach“, Multi Print, s.r.o., Košice, 2013, Bobák, Ladislav, st., Ing.

a ku knihám:„ Z histórie obce Repištia“, Roveň Rožňava, 2002, Gallo, Ján, Ing. a „Moje
memoáre“, Roveň Rožňava, 2010, Gallo, Ján, Ing.
Naša starobylá obec Ratková a jej časť Repištia má to šťastie, že mala veľa
výnimočných ľudí z prostredia cirkvi, vzdelancov rôznych smerov, veľa učiteľov a celkove
rodoľbov svojej rodnej hrudy, ktorí oddane zaznamenávali v kronikách a rodinných archívoch
spomienky na rôzne udalosti života obce.
V poslednom období treba zložiť poklonu hlavne dvom autorom, Ing. Gallovi Jánovi a Ing.
Bobákovi Ladislavovi st., ktorí toto obrovské množstvo poznatkov pozbierali, pretavili vo
svojom srdci a vydali knihy o Ratkovej a Repištiach. Všetky vydané knihy sa stretli
s obrovským záujmom občanov, niektorí vydanie aj finančne podporili. Knihy boli v krátkom
čase vypredané. Žiaľ, všetky udalosti a spomienky rôznych ľudí sa nestihli kompletne
spracovať. Od roku 2002 došlo aj k veľkým zmenám v obci – mnohí starší obyvatelia už
nežijú, zdedené domy príležitostne obývajú ich potomkovia, alebo ich predali. Keďže
niektorí si knihu p. Bobáka nestihli kúpiť, alebo nestihli dodať príspevky, v dôsledku čoho
neboli spomenutí v knihe a mohli sa cítiť dotknutí, vznikla potreba druhého vydania v nižšom
náklade. Tento zámer rozšírenia publikácie o niektoré príspevky bol veľkoryso aj finančne
podporený Obecným úradom v Ratkovej, lebo o publikáciu je obrovský záujem.
Od môjho príchodu zo ZSSR do Československa a obci Repištia za mojím manželom
Mikulajom Vladimírom v roku 1961, som hneď mala pocit, že aj tu je môj domov a dokonca
som sa tam cítila lepšie ako v Bratislave. Úprimne som sa tešila na našu každú rodinnú cestu
počas sviatkov, dovoleniek a prázdnin. Tieto moje pocity boli dlhú dobu skôr intuitívne, bez
toho, aby som ich racionálne analyzovala. Ich korene som pochopila až neskôr a hlavne teraz,
keď som čítala tieto 3 vzácne knihy o obci Ratková a Repištia. Je tu zachytené písomné
svedectvo o histórii, jej obyvateľoch, kultúre, tradíciách od 11. storočia po súčasnosť.
Nepreháňam, keď poviem, že každú z týchto kníh som prečítala veľakrát a stále sa k nim
vraciam. Pochopila som, prečo sa pre mňa, rodáčku z Ruska a už aj veľa rokov slovenskú
občianku, stala obec Ratková – Repištia takou blízkou už od začiatku. Veď tu žilo oddávna
toľko múdrych, statočných a pracovitých ľudí, ktorí nehľadiac na svoju malopočetnosť
odolali všetkým tlakom, násiliu, zachovali si svoju rodnú reč – základ každého národa,
vstúpili do SNP a po obsadení Slovenska zachraňovali vojakov a ranených partizánov. Keď
vtedy v celom svete bolo toľko zbabelosti a zrady, v našej dedine nikto nikoho neudal!
Bola som veľmi prekvapená, koľko významných ľudí tu od dávnych čias žilo. Kniha Ing.
Bobáka st. pôsobí dojmom veľkej vyváženosti, jednotliví autori autobiografií zachytili svoj
život pravdivo, bez príkras tak, ako ho prežili. Pre mnohých predchádzajúce obdobie bolo
svetlým, pozitívnym v ich živote, mnohí boli prenasledovaní, trpeli, ich občianske aktivity
boli potláčané. Každý prispievateľ to uviedol tak, ako to prežil, bez cenzúrnych obmedzení.
Treba vysloviť veľké uznanie Ing. Bobákovi st., že sa mu podarilo zozbierať aj vzácne
historické dokumenty a vďaka nim napr. vieme, že prvá zmienka o Ratkovej sa datuje rokom
1413, ako to uvádza historik PhDr. M. Podrimavský. Cenné sú aj informácie o feudálnych
rodoch od 11. storočia od MUDr. M. Ďurindu, o významných osobnostiach , o ochotníckom
divadle v Gemer – Malohonte od autora J. Farkaša, o ratkovskom čítacom spolku od Ing. J.
Gallu, o pôsobení obchodnej spoločnosti v Ratkovej. Úroveň knihy zvyšuje aj príspevok
o rómskych obyvateľoch a autor ho nazval „Naši Rómovia“, čím vyslovil želanie ratkovanov
na dobré spolužitie s nimi. Dobrým dojmom o ľudských kvalitách pôsobí aj príspevok autorky
RNDr. D. Baranovej o pamätnej tabuli v areáli Evanjelického kostola na pamiatku
zavraždených židovských ratkovských žiakov.
Knihu zhodnocujú aj básne venovanej Ratkovej. Dokonca sme sa dozvedeli aj o jednom
schopnom prekladateľovi cudzojazyčnej poézie, ktorému jeho čisto praktické povolanie
nebránilo byť aj lyrikom. Za jeho skvelý preklad „Ak“ anglického nositeľa nobelovej ceny za
rok 1907 Rudyarda Kiplinga / inak aj autor knihy „ Kniha džungli“, známa aj ako „Maugli“/,

by sa nemusel hanbiť ani prekladateľ so špeciálnym univerzitným vzdelaním. O rýdzosti
charakteru Ratkovanov svedčí aj fakt, že aj vo terajšom období vo svojich príspevkoch
uvádzajú, že boli členmi KSČ, ZČSP, že tu pôsobil Zväz protifašistických bojovníkov. Žiaľ,
konštatujú aj fakt, že výsledky ich práce boli zničené alebo rozkradnuté.
Kniha Ing. Bobáka st. sa veľmi dobre číta, je faktograficky pravdivá, dala by sa nazvať
literárnym pomníkom autora.
Čo sa týka oboch spomínaných kníh: „ Z histórie obce Repištia“, Roveň Rožňava, 2002, Gallo,
Ján, Ing. a „ Moje memoáre“, Roveň Rožňava, 2010, Gallo, Ján, Ing. pravdepodobne sa už
nedočkajú druhého vydania. Keďže časť obyvateľov si ich nestihla kúpiť, uvádzam aspoň ich
stručné obsahy.
Kniha Z histórie obce Repištia bola vydaná k 575. výročiu prvej písomnej zmienky o obci
Repištia, má cca 160 strán a veľký počet vzácnych fotografií z archívu obce a občanov. Medzi
jej najzaujímavejšie časti patria:
Z najstaršej histórie obce Repištia, Pôda a podnebie, Urbár z r. 1773, Demografia v 18. a 19.
storočí, Demografia v 20. a 21.storočí, Zastúpenie občanov v jednotlivých remeslách
a profesiách, Prvá svetová vojna, vrátane mien odvedencov a obetí, cien tovarov v rokoch
1914 – 18, Lombard, Vznik 1. Československej republiky, 2. svetová vojna, Slovenské národné
povstanie, ktorého sa zúčastnili všetci zbraneschopní vojaci, Oslobodenie obce
a angažovanosť občanov v povojnovom živote, Prvé slobodné voľby, Zveľaďovacie akcie,
Investičná výstavba, Akcie Z, Rekonštrukcia a výstavba rodinných domov, Banícke kutacie
práce, Poľnohospodárstvo, Založenie JRD, „Výpis z Pasového denníka Repištia “ v rokoch
1928 -32 / zdroj peňazí na nákup tovaru potrebného pre domácnosti /, Lesné hospodárstvo,
Fauna a poľovníctvo, Vodné hospodárstvo, Včelárstvo, Anabáza z elektrifikácie obce,
Školstvo od 1820, Mládež, divadelníctvo a kultúra všeobecne, Založenie čitateľského spolku
v Ratkovej v r. 1867, divadelné predstavenia ochotníckeho divadla v rokoch 1939 – 59,
Zriadenie obecnej knižnice v r. 1923, Kronikári, Mládež a športová činnosť, Detské
huncúctvá a úsmevné príhody i dospelých, Politický a verejný život obce / mená starostov od
r. 1927, predsedov MNV/, Dejiny židovstva v obci, Náboženské obrady, Obecná zvonica /aj
jej prispievatelia /, Posledná rozlúčka s občanmi, Pohrebný spolok, Zbor pre občianske
záležitosti, Miestny hasičský zbor, Zvyky a obyčaje, Motorizmus, Živelné pohromy,
Tragédie, Nárečie obyvateľov obce, Používanie príslovia a porekadla / až 213 /, Poďakovanie
rodine Kederovej za „cenné rady pri tvorbe knihy a finančný príspevok“, pani Júlii
Štiavnickej za organizáciu marketingu, poďakovanie sponzorom knihy z domova a zámoria a
„ všetkým milým obyvateľom a sympatizantom, ktorí o publikáciu prejavili záujem a kúpili si
ju.“
V druhej knihe autora Ing. Gallu Jána „ Moje memoáre“ sa opisuje život v obci
Ratková a jej časti Repištia na základe osobných spomienok autora od r. 1930 po súčasnú
dobu. Kniha má cca 400 strán a poskytuje široký záber udalostí v obci počas života autora vo
všetkých spoločensko – politických formáciách – 1. ČSR , Slovenský štát počas 2. svetovej
vojny, znovuzrodené Československo od 1945 a nakoniec Slovenská republika od jej vzniku.
Takže v publikácii prežívame spolu s autorom, najprv očami malého chlapca, neskoršie
školáka a potom aj dospelého občana jeho život, život jeho širokej rodiny a obce, spolu
s úsmevnými, ale aj smutnými udalosťami.
Dojímavé sú spomienky autora na veľkú obetavosť jeho rodičov na ceste k jeho ďalšiemu
vzdelávaniu – tento fakt je charakteristický pre mnohé rodiny v Ratkovej – Repištia,
odkiaľ vyšlo toľko vzdelancov všetkých možných odborov. Tento štart, ktorý mu umožnili
jeho rodičia, jeho vlastná túžba po stále lepšom vzdelaní a spoločenskom uplatnení, tiež jeho
úprimná angažovanosť po r. 1948 viedli autora postupne rôznymi zamestnaniami, hlavne
ekonomického charakteru až nakoniec k významnému postaveniu na čele rožňavského

okresu. Pozoruhodné sú jeho prístupy k múdremu riešeniu spoločného života Slovákov
a Maďarov na zmiešanom slovensko – maďarskom území. Treba sa skloniť pred, viac ako
plodnou, prácou autora pri zveľaďovaní hospodárskeho a spoločenského života v okrese
Rožňava, čo mu dáva autoritu a právo pri posudzovaní rôznych udalostí a pridáva im
dôveryhodnosť. Veľmi cenné sú časti knihy, kde sa opisujú udalosti z leta r. 1968. Sú
zaznamenané na základe autentických straníckych zápisníc z každodenných udalostí v tomto
období a ich riešenia vtedajšími riadiacimi inštitúciami počas celého krízového obdobia. Táto
časť knihy je pozoruhodná hlavne faktografickým obsahom, ku ktorému mal autor prístup,
lebo sám sa aktívne zúčastňoval na riešení týchto udalostí. Tieto materiály by neboli bežnému
čitateľovi dostupné a predstavujú cenný zdroj informácií pre historikov v budúcnosti.
To isté sa týka aj hodnotenia udalostí z r. 1989, ktoré autor analyzuje a opisuje z pozícií
svojho svetonázoru, ktorému ostal verný do konca svojho života. Vyjadruje sa k ľudskému
profilu, spôsobom a ďalšiemu osudu niektorých organizátorov vtedajších nepokojov, čo mu
ďalší vývoj udalostí dal za pravdu. Tým sa autor zaradil medzi osobnosti, ktoré ostali verné
svojím ideálom z mladosti, ktorým úprimne verili a pre ktoré svedomite pracovali.
V knihe sa nájdu mnohí vrstovníci autora po skončení školy, obchodnej školy a ďalších
etáp jeho života pri rôznych úsmevných a životných udalostiach, vrátane posledných
rozlúčok zosnulých. Pozoruhodné sú spomienky na množstvo spolupracovníkov a vzácnych
hostí z celého Slovenska a zahraničia, ktorých autor z titulu svojej funkcie, alebo pre
zabezpečenie hospodárskej prosperity rožňavského okresu prijal.
Ako veľký rodoľub zaradil do knihy aj ukážky nárečia, príslovia, nákresy a popis starších
bežných nástrojov na obrábanie pôdy a iné poľnohospodárske práce, nákres starobylého
stavu. Kniha je unikátna svojím širokým záberom regionálneho života a každý pozorný čitateľ
si môže porovnať a vyhodnotiť, koľko sa urobilo v minulom období, za autorovho pôsobenia
pre väčšinu ľudí v rožňavskom okrese, ako aj pre životnú istotu a úroveň života.
Pri čítaní knihy sa stretávame až s neskutočnou, pre terajšie obdobie, úprimnosťou autora pri
popise všetkých udalostí, vrátane osobného života. Hoci mal vysokú funkciu, ale ako väčšina
z nás, musel aj on financovať svoje bývanie cez hypotéku, ale aj svojpomocne odpracovať na
stavbe svojho rodinného domu. Do dôchodku odišiel s nízkym dôchodkom. Kým bol zdravý,
pracoval ešte istý čas ako lesný robotník. Zažil aj príkoria od surových a nevychovaných ľudí,
ktorí mu nevedeli odpustiť, že pracoval v straníckych funkciách. Nejeden z nás pri čítaní tejto
knihy si uvedomil, že okrem svojich pracovných záležitostí zvládol aj množstvo iných aktivít.
Napísal a vydal viac ako 10 kníh, bol poľovník a ochranca prírody, zapálený včelár, skvelý
vinohradník, úspešný šachista, milovník motorizmu a hlavne, dobrý a úprimný človek, ktorý
sa snažil pomôcť každému, komu mohol.
„Literárna štafeta poľovníckych spomienok“, Roveň Rožňava, 2009, Gallo, Ján, Ing
V tejto, v poradí už deviatej publikácii poľovníckeho žánru, autor zakomponoval 51
poľovníckych spomienok z regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer
Rožňava – Revúca, ktoré sú spracované vo forme poviedok, podľa písomného a verbálneho
podania starších a mladších poľovníkov. Kniha, rozsahom 176 strán formátu A -5 sa skladá zo
siedmich dielov.
Obsahuje zaujímavé, pútavé zážitky z pozorovania a lovu jelenej, srnčej, diviačej zveri, vlkov,
rysov a medveďov, ako aj z oblasti kynológie.
Osobitosťou sú mnohé poviedky z lovu medveďov na Muránskej planine a aj informácie
z chovateľskej prehliadky ulovenej poľovnej zveri RgO Gemer Rožňava – Revúca vo
Vlachove.
Okrem poľovníckych zážitkov, ktoré nie vždy končia ulovením zveri, sú v publikácii
obsiahnuté citovo ladené ľudské príbehy, dramatické situácie v poľovných revíroch, opisy
prírody, jej flóry a fauny, pocity poľovníkov z pobytu v prírode. Kniha je dokumentovaná 118

čiernobielymi a siedmimi farebnými fotografiami, mapkou chotárnych miest genézy
uverejnených príbehov, bilanciou autorovej práce, pozvaním do Gemera na prehliadku
skvostov kultúry a prírodných krás.
Titulná strana je farebná s uloveným medveďom. Rubová strana je taktiež farebná
s pohľadom na kultúrny dom vo Vlachove, kde sa v marci 2009 konala Regionálna
chovateľská prehliadka ulovenej trofejnej zveri v roku 2008. Kniha je vydaná v tvrdej väzbe.
V tejto knižke sú aj príbehy z Repíšť a zmienka o „Žläbku“.
/ inf. podľa letáka z Vydavateľstva Roveň Rožňava /
Odporúčame prečítať si všetky publikácie.