gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

Túto kapitolu začneme popisom dediny z roku 1933 citovaním z Pamätnej knihy obce
Repište, s 2, 3 a postupne budeme pridávať ďalšie príspevky vyjadrujúce spomienky, vzťah
k dedine, príbehy...
„ Popis obce.
Poloha.
Obec Repište, ktorá má meno nevedieť akého pôvodu, leží severovýchodne od hradskej
z Ratkovej do Tornali, od Ratkovej je vzdialená pol km. Leží v malom údolí, prostredkom
ktorého, tečie bezmenný potok, ktorý mení často povrch tochto údolia. Meno obce vzniklo od
toho, že zemän, ktorý býval na Skalke, pestoval na tunajších kapustniciach repu. Osadil tu
pestovateľov repy, z čoho potom vznikla tunajšia obec. Nakoľko sa repa dávno nepestuje, je
toto nie stará obec.
Domy ležiace na východnej strane potoka sú položené nižšie ako na západnej strane. Skôr
boli domy na strane v. tak vysoko položené, že sa z tej strany aj sánkovať mohlo.
Na prostriedku dediny je obecná studňa s rozsochov. Domy sú postavené po obidvoch
stranách potoka, tvoria dva domorady. V bok na j. z. strane sú domy Janšo Šimonovej, Janšo
Jánovej a Samuela Haviara na v. strane Hamlík Ondreja pri starom cintoríne.
Pri každom dome je záhradka, alebo záhrada v ktorej sú ovocné stromy.
Obec má dva cintoríny: nový na s. v. konci dediny v Drábskom a starý na j.v.konci dediny
nad stodolou O. Hamlíka. Pochovávajú už len do nového cintorína.
Kostol.
Obec nemá kostol len zvonicu pristavänú ku školskej budove. Repištská ev.a.v.fília
navštevuje kostol v Ratkovej, kde je matkocirkev.
Škola.
Medzi dvoma domoradmi na západnej strane potoka stojí školská budova so zvonicou. Na
Na zvonici sú dva zvony, jeden nový menší a jeden starý väčší.
Názov školy.
Vznik školy.
Názov školy je „Ev.a.v.ľud .škola“. Škola vznikla r. 1820. Do týchto čias počet školských
dietok bol veľmi malý. Tak obec ako i cirkev bola chudobná. Učiteľa nevládala vydržiavať.
Deti chodili do ratkovskej školy. Budova bola počiatkom jednoduchá, ktorá úplne
nevyhovovala. Deti vyučoval učiteľ vo svojom byte, kde aj iné remeslo vykonával.
Školská budova padla v obeť požiaru, ktorý dňa 12.V.1891 zničil takmer celú obec. Potom
bola školská budova opäť obnovená a zväčšená. Učiteľ už mal byt a bola už aj učebná sieň.
V roku 1905 pribudovali učebnú sieň a stará sieň bola učiteľom obývaná“. 1
1 Pamätná kniha obce Repište, s. 2, 3