gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

Úvodné ustanovenie
Článok 1
1. Združenie nesie názov: Naša Ratková
2. Sídlom združenia je: Ratková
3. Adresa združenia: Ratková 152, 982 65 Ratková
4. Občianske združenie Naša Ratková je združením fyzických a pávnických osôb spolupracujúcich na obnove historických objektov a tradícií obce Ratková ich propagácii a využití v agroturistike. Združenie je samostatnou právnickou osobou s regionálnou pôsobnosťou a vyvíja svoju činnosť v rámci predmetu činnosti stanoveného týmito stanovami.
5. Cieľom združenia je zmapovanie a ochrana historických objektov a tradícií obce Ratková a ich propagácia. Podpora záujmov členov zameraná na využitie týchto objektov na verejné účely a v agroturistike.

Článok 2
Predmetom činnosti združenia je:
- zmapovanie historických objektov väzieb a tradícií v živote obce Ratková
- údržba a opravy historických budov a verejných priestranstiev a pamätihodností v pamiatkovej zóne obce Ratková
- ochrana životného prostredia revitalizácia a údržba verejnej zelene v obci Ratková
- poskytovanie odborných informácií a zvyšovanie profesnej úrovne všetkých majiteľov historických objektov pre ich využitie v agroturistike
- zabezpečovanie poradenskej, konzultačnej a propagačnej činnosti v oblasti cestovného ruchu
- analýza, prieskum a poskytovanie informácií o trhu pre členov združenia
- budovanie a prevádzka systému vzdelávacích, informačných a poradenských služieb

Členstvo v združení
Článok 3
1. Riadnym členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom nehnuteľností v obci Ratková alebo fyzická osoba s trvalým bydliskom v obci a taktiež osoba, ktorá preukáže konkrétnu väzbu k tejto obcí. Členom sa stáva na základe podanej prihlášky o prijatie za člena. Žiadateľ, ktorému bolo odmietnuté členstvo, môže podať odvolanie Valnému zhromaždeniu, ktorého rozhodnutie je konečné.
2. Pridruženými členmi združenia môžu byť tiež ďalšie subjekty fyzické alebo právnické osoby činné v oblasti, cestovného ruchu v SR (napr. prevádzkujúce ubytovacie kapacity, turistické atrakcie, cestovné kancelárie a pod.). Pridružení členovia sa môžu zúčastniť zasadnutia združenia len s hlasom poradným.
3. Členstvo v združení je dobrovoľné. Vznik a podmienky členstva v združení upravuje členská prihláška, ktorá obsahuje - identifikačné údaje člena združenia
- charakter členstva a dátum jeho vzniku
- členský príspevok a prípadné ďalšie majetkové vklady
Pri výkone samosprávnych vzťahov má každý riadny člen združenia jeden hlas.
4. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením, ktoré člen oznámi písomne
b) zrušením členstva rozhodnutím Valného zhromaždenia združenia v prípade, že člen vážnym spôsobom poškodil záujmy združenia, alebo neuhradil v stanovenom termíne členský príspevok
c) úmrtím/zánikom fyzickej alebo právnickej osoby

Základné práva a povinnosti členov združenia
Článok 4
Riadny člen združenia má právo:
a) zúčastniť sa všetkých zasadaní združenia a podieľať sa na riadení a kontrole jeho činnosti priamo alebo prostredníctvom volených orgánov
b) voliť orgány združenia a navrhovať do nich svojich zástupcov
c) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti združenia, vznášať pripomienky a otázky na orgány združenia a byť o ich vybavení informovaný
d) podieľať sa na výhodách, ktoré združenia poskytuje svojim členom v súlade s obecne platnými právnymi predpismi
e) hlasovať na Valnom zhromaždení

Riadny člen združenia má hlavne tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov združenia
b) informovať príslušné orgány združenia o dôležitých zmenách súvisiacich s predmetom činnosti
c) zaplatiť členské príspevky podľa týchto stanov
d) riadne vykonávať prijaté funkcie

Pridružený člen združenia má právo:
a) zúčastňovať sa zasadaní s hlasom poradným
b) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti združenia, vznášať pripomienky a otázky na orgány
a byť o ich vybavení informovaný
c) podieľať sa na výhodách, ktoré združenie poskytuje svojim členom v súlade s obecne platnými právnymi predpismi
Pridružený člen združenia má hlavne tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy a plniť v rámci možností uznesenia orgánov združenia
b) informovať príslušné orgány združenia o dôležitých zmenách súvisiacich s predmetom činnosti
c) zaplatiť členské príspevky podľa týchto stanov

Orgány združenia
Článok 5
1. Združenie spravuje svoje záležitosti prostredníctvom orgánov, ktorými sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Správna rada
c) Kontrolor účtov
2. Valné zhromaždenie alebo Správna rada si môžu podľa potreby zriaďovať ďalšie poradné alebo pomocné orgány.

Článok 6
1. Funkčné obdobie členov volených orgánov združenia je 2 roky
2. Členovia volených orgánov zostávajú vo svojich funkciách až do právoplatného zvolenia nových členov orgánov.

Článok 7
1. Kolektívne, volené orgány združenia jednajú a rozhodujú na schôdzach, na ktoré musia byť pozvaní všetci členovia orgánu písomne, najneskôr 14 dní pred ich konaním.
2. Sú spôsobilé sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
3. K platnosti uznesenia orgánu združenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov (delegátov).
4. K platnosti uznesenia Valného zhromaždenia o prijatí stanov alebo ich zmien na volbu/odvolanie členov orgánov združenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny riadnych členov (delegátov), pričom každý riadny člen má jeden hlas a všetky hlasy sú rovnocenné.
5. Podrobnosti o voľbách a jednaní orgánov združenia upravuje volebný a jednací poriadok orgánov, schvaľovaný Valným zhromaždením.
6. Ak poklesne počet členov voleného orgánu pod spodnú hranicu spôsobilosti sa uznášať, určenú týmito stanovami, uskutoční Valné zhromaždenie doplňovaciu voľbu.

Valné zhromaždenie
Článok 8
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Členovia združenia sa jeho prostredníctvom bezprostredne zúčastňujú riadenia a kontroly a rozhodujú o všetkých zásadných otázkach združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených členov združenia.
Valnému zhrormaždeniu prislúcha:
a) prijímať a meniť stanovy
b) voliť členov do volených orgánov združenia podľa článku 5 a behom funkčného obdobia uskutočňovať doplňovacie voľby.
c) odvolávať z funkcií pred uplynutím funkčného obdobia jednotlivých členov volených orgánov alebo prejednávať ich rezignáciu na funkciu
d) prejednať sťažnosti členov na činnosť volených orgánov združenia a prijímať príslušné opatrenia
e) rozhodovať o základných otázkach koncepcie a o zriaďovaní finančných fondov združenia
f) schvaľovať pravidlá pre hospodárenie s majetkom združenia
g) schvaľovať rozpočet, ročnú účtovnú uzávierku a závery z revízií združenia
h) prejednať a schvaľovať správy volených orgánov združenia
i) schvaľovať rokovací a volebný poriadok orgánov združenia
j) prijímať členov a rozhodovať o ich vylúčení

2. Valné zhromaždenie rozhoduje o ďalších otázkach, ak tak určujú tieto stanovy, poprípade ak si ich
svojim uznesením vyhradí.
Článok 9
1. Valné zhromaždenie združenia zvoláva Správna rada. Program Valného zhromaždenia musí byť uvedený na pozvánkach, ktoré sú doručené všetkým členom 30 dní pred jeho konaním.
2. Valné zhromaždenie riadi poverený člen Správnej rady združenia.
3. Valné zhromaždenie je zvolávané podľa potreby najmenej jedenkrát do roka. Správna rada je povinná zvolať Valné zhromaždenie na základe písomnej žiadosti Kontrolóra účtov alebo jednej tretiny všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie musí byť v tomto prípade zvolané najneskôr do 30 dní po obdržaní písomnej žiadosti.

Správna rada
Článok 10
1. Správna rada združenia sa skladá z troch členov volených Valným zhromaždením. Členom môže byť iba riadny člen združenia alebo nim poverená osoba zastupujúca záujmy člena. Správna rada volí zo svojho stredu predsedu
2. Správna rada je výkonným orgánom združenia a je oprávnená jednať menom združenia vo všetkých veciach. Zabezpečuje plnenie uznesení Valného zhromaždenia, podáva mu správy o svojej činnosti a o činnosti združenia a zodpovedá mu za svoju činnosť.
3. V prípadoch, keď je rozhodovanie vyhradené Správnej rade a právne predpisy stanovia pre právny úkon písomnú formu, podpisuje za združenie predseda Správnej rady.

Článok 11
1. Správna rada riadi činnosť združenia a rozhoduje vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vyhradené týmito stanovami alebo uznesením Valného zhromaždenia inému orgánu združenia.
2. Správna rada zasadá podľa potreby, spravidla raz štvrťročne, zasadnutie zvoláva predseda, ktorý tiež riadi jeho činnosť.
3. Pri svojom rozhodovaní sa Správna rada opiera o skúsenosti, iniciatívu, návrhy a pripomienky členov združenia, s ktorými je v neustálom styku.
4. Pre zabezpečenie administratívnych činností združenie zriaďuje Správna rada platený sekretariát, ktorý riadi tajomník. Za činnosť sekretariátu zodpovedá tajomník predsedovi Správnej rady.

Predseda
Článok 12
1. Predseda Správnej rady je štatutárnym orgánom združenia ktorý riadi činnosť a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia v súlade s uzneseniami Správnej rady.
2. Predseda riadi prácu sekretariátu združenia, konkretizuje jeho úlohy a zaisťuje kontrolu ich plnenia. Zaisťuje dodržiavanie zákonnitosti v činnosti združenia a vnútornú kontrolu a zodpovedá za ich stav. Podľa pracovnoprávnych predpisov plní úlohy vedúceho organizácie.
3. V dobe neprítomnosti predsedu združenia ho zastupuje ním poverený zástupca spravidla člen Správnej rady.

Kontrolor účtov
Článok 13
1. Kontrolora účtov volí a odvoláva Valné zhromaždenie.
2. Funkcia kontrolora účtov je nezlúčiteľná s inou funkciou v združení.
3. Kontrolor účtov je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať či učtovníctvo je vedené súlade s osobitným predpisom.
4. Kontrolor účtov je oprávnený sa zúčastniť aj jednania Správnej rady združenia. s hlasom poradným
5. O výsledkoch svojej činnosti a návrhoch na opatrenia podáva správy Valnému zhromaždeniu.

Hospodárenie združenia
Článok 14
1. Zdrojom príjmu združenia sú členské príspevky, účelové prostriedky a prípadné dary od členov a iných organizácií a osôb.
2. Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením asociácie. O hospodárení sa vedie evidencia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.

Vstupný príspevok
Článok 15
1. Riadny člen združenia je povinný pri vstupe do združenia uhradiť zápisné vo výške 17.50 EUR. Zápisné je súčasťou príjmu združenia a pri ukončení členstva sa nevracia. Zakladajúci členovia ho musia uhradiť do 30 dní od založenia a novoprijatí členovia v tej istej lehote po ich prijatí.
2. Pridružený člen združenia je povinný pri vstupe do združenia uhradiť zápisné vo výške 10.- EUR. Zápisné je súčasťou príjmu združenia a pri ukončení členstva sa nevracia. Zakladajúci členovia ho musia uhradiť do 30 dní od založenia a novoprijatí členovia v tej istej lehote po ich prijatí.

Zánik združenia
Článok 16
1. Združenie sa zrušuje uznesením Valného zhromaždenia dňom uvedeným v uznesení.
2. Pokiaľ neprejde majetok združenia na právneho nástupcu, prevedie sa jeho likvidácia.
3. Likvidáciu v potrebnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi vykonáva likvidátor menovaný Valným zhromaždením združenia. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov podľa výšky ich vkladov.
4. Do 30 dní po ukončení likvidácie je likvidátor povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy o výmaz registrácie.
5. Združenie zaniká výmazom registrácie.